Obnovení provozu školy a podmínky pro znovuotevření:

Vážení rodiče,
s ohledem na vývoj epidemiologické situace bude mateřská škola za zvláštních režimových opatření otevřena od 25. 5. 2020. Vycházíme z aktuálních doporučení MŠMT a hygieny.

Děti, které jsou chronicky nemocné, nebo které žijí ve společné domácnosti s osobou s některým z rizikových faktorů (věk nad 65 let, chronické onemocnění ledvin, hypertenze, onemocnění srdce, cukrovka, porucha imunitního systému, onemocnění jater) by školu navštěvovat v této době neměly. Rodiče v těchto případech mají stále nárok na ošetřovné.

Z důvodu zajištění prevence a ochrany zdraví dětí a zaměstnanců mateřské školy budou zavedena tato opatření:

 • Před prvním vstupem dítěte do MŠ je třeba odevzdat podepsaný formulář„Čestné prohlášení ke znovuotevření MŠ“
 • Provoz MŠ je stanoven od 7,30 – 15,30h.
 • Před příchodem a po odchodu dětí budou každý den dezinfikovány hračky a budova.

PŘÍCHOD DO MATEŘSKÉ ŠKOLY RÁNO:

 • od 7,30h do 8,15h. Žádáme o dodržení této doby, NEBOŤ v 8,20h bude uzamčena branka. Při pozdním příchodu bude třeba vyčkat na příchod zaměstnance MŠ, který zkontroluje zdravotní stav dítěte.
 • Dítě do MŠ doprovází pouze jeden zákonný zástupce.
 • Zákonný zástupce předává dítě učitelce u vstupních dveří jednotlivých tříd (po zazvonění vyčká na její příchod).
 • Při předávání učitelka zkontroluje zdravotní stav dítěte a změří každému dítěti (před rodičem) teplotu. Dítě s teplotou 37 °C a více nebo dítě s příznaky infekčního onemocnění (kašel nebo jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19) NEBUDE převzato.
 • Pokud dítě není schopné samo se převléknout, učitelka se individuálně domluví s rodiči na pobytu v šatně, tak aby nedošlo ke kumulaci osob.
 • Doporučujeme volit vhodné oblečení – tak, aby se děti zvládly převléknout samostatně (minimalizovat tkaničky, knoflíky apod…) Z hygienických důvodů je nutné, aby každé dítě mělo oblečení na pobyt venku a jiné do třídy (mladší děti pyžamo).
 • Všechny děti by měly být schopné odloučit se od rodiče, aby bylo splněno „bezkontaktní předání dítěte“
 • Po předání dítěte v prostorách mateřské školy se lze pohybovat pouze po nezbytně nutnou dobu.
 • Žádáme, aby do MŠ děti nenosily vlastní hračky, jídlo a pití či jiné předměty z domova.
 • Všechny osoby nacházející se v areálu MŠ musí mít zakrytá ústa a nos (roušky).
 • Není dovoleno shromažďování osob v celém areálu školy, je nutné dodržovat odstupy (vyznačené značky).

POBYT V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 • Každá třída bude tvořit vlastní skupinu dětí. Režim jednotlivých tříd bude uzpůsoben tak, aby byla zajištěna maximální ochrana zdraví dětí a zaměstnanců. Tzn. Například: Děti nebudou opouštět areál MŠ, aktivity dětí budou soustředěny zejména ven do areálu, po většinu dne budou děti na zahradě a terasách. Upravena bude také organizace stravování.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Pravidelně doplňováno.
 • Děti budou ve větší míře používat dezinfekce a dezinfekční mýdla
 • Odchod dětí po obědě je stanoven takto:

A – Veverky, B – Sluníčka: 12,15 – 12,30

C – Ježci, D – Broučci: 12,45  – 13,00

 • Děti budou připravené, oblečené k odchodu – rodiče čekají u vchodových dveří.
 • Odpolední odpočinek – předškoláci a mladší děti zůstávají společně ve své skupině.
 • Předškoláci relaxují na lehátku bez pyžama, poté hrají klidové hry

ODPOLEDNÍ ODCHOD Z MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 • Vyzvedávání po odpolední svačině:

A – Veverky, B – Sluníčka: od 14,15

C – Ježci, D – Broučci: od 14,30

 • Pokud jsou děti ještě ve třídě, zákonný zástupce po zazvonění čeká u vchodových dveří na příchod učitelky s dítětem.
 • Pokud jsou děti odpoledne venku – z důvodu ochrany zdraví se zákonný zástupce snaží vyvarovat kontaktu s jinými dětmi, dodržuje bezpečnostní odstupy (vyznačené značky) a má zakrytá ústa a nos (roušky), dítě mu předá učitelka nebo zaměstnanec školy.
 • Doprovázející osoba po vyzvednutí dítěte se v prostorách mateřské školy pohybuje po nezbytně nutnou dobu.

OSTATNÍ

 • Zákonní zástupci berou na vědomí, že při pobytu dítěte v mateřské škole i přes dodržování zpřísněných hygienických postupů nelze zcela zabránit bližšímu kontaktu mezi dětmi a z toho plynoucích rizik.
 • Žádáme o spolupráci a vyhodnocení vlastní situace, zda nutně potřebujete umístit dítě do MŠ. Z tohoto důvodu prosíme všechny zákonné zástupce, aby nahlásili, alespoň týden dopředu docházku svého dítěte, abychom se mohli organizačně připravit na případné změny
 • Zvažte velmi zodpovědně docházku vašeho dítěte do mateřské školy.
 • Žádáme rodiče, aby platby prováděli až po individuální domluvě se zástupkyní školy. Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc květen je 216,- Kč a červen: 820,- Kč

Dodatek školní řádu „Covid 19“

V Praze dne 19. 5. 2020                            Mgr. Jana Vaníčková – ředitelka školy

ablony, MAP