24.8.2016

INFORMACE O PLATBÁCH  VE ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020

 

  1. STRAVNÉ:

            Děti se ke stravování řádně přihlašují, přihlášky obdržíte 1.den školního roku ve třídě.

Podle § 118 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) v zařízeních školního stravování se uskutečňuje stravování dětí v době jejich pobytu v mateřské škole.

Poplatek za stravování je stanoven finančním normativem dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Finanční normativ je stanoven podle věku dětí finančním rozpětím, podle kterého se stanoví cena stravného

Cena stravného  : 

3-6 let :   přesnídávka 7,-Kč + oběd 20,-Kč+ svačina 7,-Kč + pitný režim 3,- Kč = tj. 37,-Kč celý den

7 letí (děti s odkladem školní docházky ) : 39,- Kč (oběd mají za 22-Kč).

 

Hrazení stravného:

Nejlépe trvalým příkazem srpen 2019- květen 2020 na účet MŠ – POZOR ZMĚNA ÚČTU!!!

č.ú.: 19- 2000785329/0800. Platba je pravidelně každý měsíc nejpozději do 25. dne v měsíci  na budoucí měsíc s uvedením jména a VS, který je stejný po celou dobu docházky dítěte do MŠ.  Kdo si není jistý správností variabilního symbolu, obrátí se na ředitelství školy. Pokud někdo preferuje platbu v hotovosti, je nutné tuto skutečnost nahlásit ředitelce školy a dohodnout s ní kalendář plateb.

  1. věková skupina 3-6 let :

20dnů x 37Kč,-   =  740,-Kč

  1. věková skupina 7letí (OŠD): 20dnů x 39Kč,- = 780,-Kč

 

Žádáme všechny rodiče, aby 1. platba stravného byla na účtu MŠ připsána do 25. srpna  a poslední nejpozději do 25.května .

Vyúčtování stravného za daný školní rok bude provedeno k 30.6. a přeplatky budou v průběhu měsíce července a srpna zaslány na účet, z něhož bylo stravné hrazeno.

Pokud někdo požaduje zaslání přeplatku na účet jiný, nechť toto oznámí do 29. 6. písemně.

 

  1. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

Při výpočtu úplaty vycházíme z celkových neinvestičních nákladů organizace bez tzv. přímých nákladů (výdajů poskytnutých ze státního rozpočtu) za předchozí kalendářní rok.

Bezúplatné vzděláváníse vztahuje na děti, které dosáhly k 31.8. daného roku 5 let a které mají povinné předškolní vzdělávání nebo děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Pro ostatní je na školní rok 2019-2020  úplata za předškolní vzdělávání stanovena  na 820,-Kč/měsíc

Žádáme rodiče, aby platbu zasílali na č. účtu 2000785329/0800 pravidelně nejpozději k 15. dni daného měsíce. Doporučujeme trvalý příkaz  září – červen. Variabilní symbol je stejný.

 

  1. KULTURNÍ FOND :

Navrhovaná částka 500,-Kč na rok/dítě.  Jsou z něj hrazeny akce určené všem dětem a konané v mateřské škole. Přehled je vždy v měsíčních aktivitách školy.

Platba na účet MŠ : 2000785329/0800   variabilní symbol stejný jako u stravného a úplaty.

Vyúčtování je vždy zveřejněno k 30.6.

 

Vzniklé nejasnosti řešte s ředitelkou školy:

telefon:    602316014 nebo e-mail : info@msnavrcholu.cz

 

ablony, MAP