8.3.2017

ZÁPIS

Směrnice – přijímání dětí k nahlédnutí zde.

Informace k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Na Vrcholu.

1. Vyzvednutí žádostí k přijetí dítěte do mateřské školy Na Vrcholu

Pro vyzvednutí žádosti mohou žadatelé využít Dnů otevřených dveří – tj. v úterý 17. března 2020 v 14,30h; 15,30h; 16,30h
a ve středu 22. dubna 2020 v 8,30h; 9,30h a 10,30h

nebo po předchozí telefonické domluvě

2. Počet míst pro školní rok 2020/2021

cca 40

3. Kritéria pro přijetí dítěte

* Děti s povinným školním vzděláváním s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3 podle § 34, odst.1 zákona č. 561/2004Sb., školský zákon v platném znění

* Děti k pravidelné docházce s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8. 2020 dovrší čtyř let věku

* Děti k pravidelné docházce s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8. 2020 dovrší tří let věku

* Ostatní děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem v Praze 3

Zákonní zástupci děti v posledním povinném ročníku předškolního vzdělávání, kteří chtějí své dítě vzdělávat individuálně, oznámí tuto skutečnost při zápisu.

Doporučujeme zákonným zástupcům dětí s potřebou nějakých podpůrných opatření (např. dietního stravování nebo asistent pedagoga apod.), aby tyto skutečnosti projednali s vedením mateřské školy u zápisu.

4. Správní rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude, podle § 183, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, uveřejněno v seznamu uchazečů, který bude vyvěšen na dobu 15ti dnů na webových stránkách mateřské školy www.msnavrcholu.cz a na vchodových dveří do kanceláře ředitelky. Každý z uchazečů bude mít své registrační číslo. Zveřejněním seznamu budou rozhodnutí, kterým se vyhoví žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznámená.

Všem zákonným zástupcům dětí bude, podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, umožněno dne 13. května 2020 v době od 09,00 do 15,00 hodin v ředitelně MŠ na adrese Na Vrcholu 1955/1a, nahlédnout do spisu.

Zákonní zástupci nepřijatých dětí budou telefonicky pozváni k osobnímu projednání a k nahlédnutí do spisu, viz § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.

Tím jím bude umožněno vyjádřit se k podkladům rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte zasláno doporučeným dopisem nebo předáno osobně.

5. Termín pro oznámení rozhodnutí

Nejpozději do 1. června 2020

6. Možnosti odvolání

do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím mateřské školy

7. Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Na Vrcholu

Zápis bude probíhat 4. 5. a 5. 5. 2020 od 13h do 17h v kanceláři ředitelky.

K zápisu je nutné přinést:

a)  Žádost k předškolnímu vzdělávání – vyplněnou a podepsanou oběma zákonným zástupci včetně přílohy, potvrzené lékařem

b) Rodný list dítěte

c) Doklad o totožnosti zákonného zástupce

d) Doklad o trvalém pobytu dítěte pokud je odlišný od trvalého pobytu zákonného zástupce

8. Postup při sestavování seznamu přihlášených dětí

7.1. Na prvních místech budou povinně vzdělávaní předškoláci a děti s již uloženým odkladem školní docházky (oboje ze spádové oblasti Praha 3).

7.2. Dále budou sestupně řazeny od nejstaršího k nejmladšímu (ze spádové oblasti) a to do naplnění kapacity školy

Mgr. Jana Vaníčková

ředitelka školy

ablony, MAP