8.3.2017

ZÁPIS

Směrnice – přijímání dětí k nahlédnutí – PDF dokument.

Informace k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Na Vrcholu.

1. Vyzvednutí žádostí k přijetí dítěte do mateřské školy Na Vrcholu

Přihlašování dětí k zápisu 2020/2021 je spuštěno od 1.4. formou elektronického předzápisu

2. Počet míst pro školní rok 2020/2021

cca 40

3. Kritéria pro přijetí dítěte

Kritéria  pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy pro školní rok 2020-2021

Ředitelka Mateřské školy, Praha 3,  Na Vrcholu 1955/1a stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst.2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Zápis je určen pro děti s trvalým pobytem na území městské části Praha 3 a týká se dětí :

  • Děti s povinným předškolním vzděláváním s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3 podle § 34a zákona č. 561/2004Sb., školský zákon v platném znění

Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1.září  školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne 5ti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku.

            Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2020 pěti let k    povinnému předškolnímu vzdělávání.

  • Děti k pravidelné docházce s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8. 2020 dovrší čtyř let věku
  • Děti k pravidelné docházce s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8. 2020 dovrší tří let věku

případně

Děti k pravidelné docházce s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.12. 2020 dovrší tří let věku

  • Děti k pravidelné docházce s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8. 2020 dovrší dvou let věku – pouze detašované pracoviště Buková

Při rozhodování o přijetí bude postupováno pouze dle data narození, tj. od nejstarších po nejmladší, a to do naplnění kapacity.

4. Správní rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude, podle § 183, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, uveřejněno v seznamu uchazečů, který bude vyvěšen na dobu 15ti dnů na webových stránkách mateřské školy www.msnavrcholu.cz a na vchodových dveří do kanceláře ředitelky. Každý z uchazečů bude mít své registrační číslo. Zveřejněním seznamu budou rozhodnutí, kterým se vyhoví žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznámená.

Všem zákonným zástupcům dětí bude, podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, bude umožněno dne 13. května 2020 v době od 09,00 do 15,00 hodin nahlédnout do spisu. Z důvodu snížení kumulace osob je třeba si předem dohodnout čas s ředitelkou školy (602 316 014) .

Zákonní zástupci nepřijatých dětí budou telefonicky pozváni k osobnímu projednání a k nahlédnutí do spisu, viz § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.

Tím jím bude umožněno vyjádřit se k podkladům rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte zasláno doporučeným dopisem nebo předáno osobně.

5. Termín pro oznámení rozhodnutí

Nejpozději do 2. června 2020

6. Možnosti odvolání

do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím mateřské školy

7. Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Na Vrcholu

Zápis bude probíhat od 2. 5. do 11. 5. 2020 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. viz „Nové informace k zápisu“

K zápisu je nutné doložit:

a)  Žádost k předškolnímu vzdělávání – vyplněnou a podepsanou oběma zákonným zástupci včetně přílohy, potvrzené lékařem nebo čestné prohlášení + očkovací průkaz

b) Rodný list dítěte

c) Doklad o totožnosti zákonného zástupce

d) Doklad o trvalém pobytu dítěte pokud je odlišný od trvalého pobytu zákonného zástupce

8. Postup při sestavování seznamu přihlášených dětí

8.1. Na prvních místech budou povinně vzdělávaní předškoláci a děti s již uloženým odkladem školní docházky (oboje ze spádové oblasti Praha 3).

8.2. Dále budou sestupně řazeny od nejstaršího k nejmladšímu (ze spádové oblasti) a to do naplnění kapacity školy

Mgr. Jana Vaníčková

ředitelka školy

ablony, MAP