9.3.2017

Informace k zápisu

Informace k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Na Vrcholu.

1. Vyzvednutí žádostí k přijetí dítěte do mateřské školy Na Vrcholu

Pro vyzvednutí žádosti mohou žadatelé využít Dnů otevřených dveří – tj. 28.3. a 11.4. 2017.

Dále nabízíme možnost vyzvednutí žádostí ve dnech :

12. a 13. 4. od 8,30 – 13hod., 24.4.-26.4. od 8,30 – 13hod. nebo po předchozí telefonické domluvě

2. Počet míst pro školní rok 2017/2018

Cca 36

3. Kritéria pro přijetí dítěte

* Děti s povinným školním vzděláváním s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3 podle § 34, odst.1 zákona č. 561/2004Sb., školský zákon v platném znění

* Děti k pravidelné docházce s trvalým pobytem ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8. 2017 dovrší čtyř let věku

* Ostatní děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem v Praze 3

Zákonní zástupci děti v posledním povinném ročníku předškolního vzdělávání, kteří chtějí své dítě vzdělávat individuálně, oznámí tuto skutečnost při zápisu.

Doporučujeme zákonným zástupcům dětí s potřebou nějakých podpůrných opatření (např. dietního stravování nebo asistent pedagoga apod.), aby tyto skutečnosti projednali s vedením mateřské školy u zápisu.

4. Správní rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude, podle § 183, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, uveřejněno v seznamu uchazečů, který bude vyvěšen na dobu 15ti dnů na webových stránkách mateřské školy www.msnavrcholu.cz a na vchodových dveří do kanceláře ředitelky. Každý z uchazečů bude mít své registrační číslo. Zveřejněním seznamu budou rozhodnutí, kterým se vyhoví žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznámená.

Všem zákonným zástupcům dětí bude, podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, umožněno dne 10. května 2017 v době od 09,00 do 15,00 hodin v ředitelně MŠ na adrese Na Vrcholu 1955/1a, nahlédnout do spisu.

Zákonní zástupci nepřijatých dětí budou telefonicky pozváni k osobnímu projednání a k nahlédnutí do spisu, viz § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.

Tím jím bude umožněno vyjádřit se k podkladům rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte zasláno doporučeným dopisem nebo předáno osobně.

5. Termín pro oznámení rozhodnutí

Nejpozději do 3. června 2017

6. Možnosti odvolání

do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím mateřské školy

7. Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Na Vrcholu

Zápis bude probíhat 2.5. a 3.5. 2017 vždy od 13,00 do 17,00 v kanceláři ředitelky.

K zápisu je nutné přinést:

a) Žádost k předškolnímu vzdělávání a podepsanou oběma zákonným zástupci včetně přílohy, potvrzené lékařem

b) Rodný list dítěte

c) Doklad o totožnosti zákonného zástupce

d) Doklad o trvalém pobytu dítěte pokud je odlišný od trvalého pobytu zákonného zástupce

8. Postup při sestavování seznamu přihlášených dětí

7.1. Na prvních místech budou povinně vzdělávaní předškoláci a děti s již uloženým odkladem školní docházky (oboje ze spádových oblastí).

7.2. Dále budou sestupně řazeny od nejstaršího k nejmladšímu (ze spádové oblasti) a to do naplnění kapacity školy

V Praze dne 8. 3. 2017 Mgr. Jana Vaníčková- ředitelka

ablony, MAP