23.11.2017

Povinně zveřejňované informace

Název: Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955
Důvod a způsob založení: Příspěvková organizace, která je zapsána v Rejstříku škola a školských zařízení a zřízena za účelem poskytování předškolního  vzdělávání.
Organizační struktura:  Organizační struktura
Kontaktní spojení: Kontakty zde
Kontaktní poštovní adresa:

Mateřská škola Na Vrcholu

Na Vrcholu 1a/1955

Praha 3

130 00

Úřední hodiny: Po telefonické či osobní dohodě.
Telefonní čísla:

Kancelář ředitelky: 284 861 184,

Mobil: 777 481 013

Ředitelka: 602 316 014

Číslo faxu: není k dispozici
Adresa internetové stránky: www.msnavrcholu,cz
Adresa e-podatelny: ID datové schránky: 5snx7vj
Další elektronické adresy: info@msnavrcholu.cz
Případné platby lze poukázat: Číslo účtu školy: 2000785329/0800
IČ: 63831252
DIČ:  
Dokumenty Dokumenty naleznete zde
Informace o rozpočtu jsou zveřejněny na webu zřizovatele 

Rozpočet příspěvkových organizací

Informace o střednědobém výhledu

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2023

Rozpočet na rok 2018

Střednědobý výhled na roky 2020 – 2024

Rozpočet na rok 2019

Střednědobý výhled na roky 2021 – 2025

Rozpočet na rok 2020

Výroční zpráva

Výroční zpáva2022/2023

Výroční zpráva 2020/2021

Výroční zpráva 2019/2020

Výroční zpráva 2018/2019

Výroční zpráva 2017/2018

Výroční zpráva 2016/2017

Výroční zpráva 2015/2016

Žádosti o informace:

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně ve lhůtě 15 dnů od jejího podání.

Ústní podání

  • telefonicky
  • osobně v kanceláři školy

Písemné podání

Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

  • u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail
  • u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail
  • předmět žádosti
  • způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)
  • datum a podpis
Příjem žádostí a dalších podání: Žádosti a další podání je možno doručit osobně do ředitelny či kanceláře školy, písemně na adresu školy, telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy nebo elektronicky na emailovou adresu.
Opravné prostředky: Opravné prostředky (odvolání, stížnost) lze podat ke zřizovateli – MHMP prostřednictvím ředitelky školy.
Formuláře: Formuláře naleznete zde
Popisy postupů – návody
pro řešení životních situacích:
Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy (řešení životních situací)
Předpisy  
Nejdůležitější právní předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Vydané právní předpisy: Škola vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.
Úhrady za poskytování informací  
Sazebník úhrad za poskytování informací: dle sazebníku zřizovatele příspěvkové organizace, k nahlédnutí zde
Licenční smlouvy V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Výroční zprávy podle
zákona 106/1999 Sb.:

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

ablony, MAP
Tyto webové stránky používají cookies

Využíváme soubory cookies k analýze návštěvnosti webových stránek. Tyto cookies nám pomáhají měřit aktivitu na webu sledováním návštěvnosti. Tyto informace neidentifikují návštěvníky webu. Cookies nejsou dále ukládány.

Přijímám