Tématická setkávání rodičů

Vážení rodiče,

V minulých dnech jste obdrželi informaci (na webových stránkách školy a na dveřích šaten)o projektu MŠMT Šablony.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Mateřská škola získala finanční podporu EU nejen na vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci DVPP, ale i na odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka. Do konce školního roku bychom chtěli pro Vás zorganizovat 6 přednášek či besed, které budou mít společný cíl – co nejlépe připravit děti na vstup do základní školy již od počátku docházky do mateřské školy.

Srdečně zveme Vás, všechny rodiče k pravidelným setkávání dle přiloženého rozpisu na březen a duben.

7.3. – úterý Jak se připravit na vstup mého dítěte do 1.třídy ZŠ (praktické informace ze školy) -Mgr. Daniela Práchenska, p.uč. ZŠ Chmelnice

22.3.- středa Školní zralost a úskalí před vstupem do 1.třídy (pohled odborníka) – PhDr. Petr Klíma – ředitel Pedag.psychl.poradny pro Prahu 3

4.4. – úterý Podpora řeči dítěte ve věku 3-6let – Mgr. Marie Sekyrková – klinický logoped

Budou se konat vždy od 16hod. v jídelně naší mateřské školy.

Mgr. Jana Vaníčková, ředitelka a kolektiv MŠ Na Vrcholu

Výsledek obrázku pro op vvv

Projekt Šablony, registrační číslo projektu : CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001682

Realizace 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018.

Mateřská škola Na Vrcholu 1955/1a, Praha 3, příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 228.208,- Kč.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Mateřská škola získala finanční podporu EU na vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci DVPP zaměřené na čtenářskou pregramotnost, matematickou pregramotnost, inkluzi ; dva pedagogové absolvují v rámci projektu akreditovaný vzdělávací program DVPP zaměřený na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole; dále mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy; jeden pedagog absolvuje vzdělávací program DVPP, prostřednictvím kterého bude rozšířena síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím bude podpořen přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílena prevence častých logopedických vad či poruch řeči

Výsledek obrázku pro evropská unie opvvv

OTEVŘENÁ ŠKOLKA

Naše mateřská škola pořádá pravidelná hrací, adaptační odpoledne. Více informací zde.

Den otevřených dveří 28. 3. a 11. 4.

DOD

Možnost uplatnění slevy na dani za úplatu (školné) za předškolní vzdělávání za rok 2016

Vážení rodiče,

na základě Vaší písemné žádosti, která bude adresována ředitelství naší mateřské školy, Vám vystavíme potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 38l zákona č. 586/1992, o dani z příjmu.

Vytištěnou a řádně vyplněnou žádost předejte ředitelce nebo třídním učitelkám. Potvrzení Vám bude následně vystaveno. Žádost ke stažení zde.

Výši vynaložených výdajů vyplní mateřská škola.

Slevu lze uplatnit na každé vyživované dítě.

Výdaje prokazatelně vynaložené za umístění vyživovaného dítěte představují výdaje spojené s úhradou úplaty za předškolní vzdělávání, nikoliv s úhradou stravného nebo s úhradou jiných plateb (např. divadelní představení apod.)

Mgr. Jana Vaníčková

všechny aktuality